ЕГН

ЕГН - единен граждански номер

ЕГН (единнен граждански номер) се състои от 10 цифри. Първите 6 цифри са дата на раждане - година, месец и ден във формат ГГММДД, следващите 3 са поредност на раждането - число от 000 до 999 и десетата цифра е контролна. ЕГН служи за адмнистративен индентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или след това - при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).


Често задавани въпроси

За какво служи ЕГН?

ЕГН служи за адмнистративен индентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или след това - при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат