ЕГН

ЕГН - единен граждански номер

ЕГН (единнен граждански номер) се състои от 10 цифри. Първите 6 цифри са дата на раждане - година, месец и ден във формат ГГММДД, следващите 3 са поредност на раждането - число от 000 до 999 и десетата цифра е контролна. ЕГН служи за адмнистративен индентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или след това - при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).


Често задавани въпроси

Каква е разликата в ЕГН за родените през XXI век?

За родените хора след 31 декември 1999 г. до 31 декември 2099 г. към месеца се прибавя числото 40.електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат