ЕГН

ЕГН - единен граждански номер

ЕГН (единнен граждански номер) се състои от 10 цифри. Първите 6 цифри са дата на раждане - година, месец и ден във формат ГГММДД, следващите 3 са поредност на раждането - число от 000 до 999 и десетата цифра е контролна. ЕГН служи за адмнистративен индентификатор на подлежащите на регистрация физически лица. ЕГН се получава при раждане в лечебно заведение или след това - при издаването на акт за раждане. Еталонодържател на ЕГН е Единната система за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН) към Главна дирекция Гражданска регистрация и административно обслужване (ГД ГРАО).Често задавани въпроси

Каква е разликата в ЕГН за родените през XXI век?

За родените хора след 31 декември 1999 г. до 31 декември 2099 г. към месеца се прибавя числото 40.Програма за фактури   Freelance обяви за дистанционна работа по проекти
електронен подпис | електронен магазин | електронна здравна карта | електронен дневник | електронна книга | ЕГН | касов апарат